Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Szkoła liderów ekonomii społecznej

Idea

Ekonomia społeczna to jedna z form osiągania celów społecznych przy pomocy działalności gospodarczej. Działania ES wspierają politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia, marginalizacji i wykluczenia społecznego, pomagają osiągnąć efekt inkluzji społecznej.

Cel

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji, w tym wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób zajmujących się inicjowaniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny zarządzania, finansów, prawa niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, jak również do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora.
Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do tworzenia, animowania, wspierania, zarządzania przedsięwzięciami społecznymi.

Dla kogo

Studia adresowane są do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy realizujących zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, organizacji pozarządowych oraz do pracowników administracji samorządowej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Absolwenci będą mogli pełnić role lokalnych liderów instytucji polityki społecznej.

Ramy programowe*

 • Wprowadzenie do ekonomii społecznej (ES) - pojęcie ekon. społ., charakterystyka zjawiska, wykluczenie społeczne, ubóstwo, sytuacja w Polsce i Europie
 • Otoczenia prawne ES – elementy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego
 • Prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania organizacji ES
 • Lokalne partnerstwa na rzecz ekon. społ. Rola samorządu terytorialnego w polityce społecznej
 • Nauka o przedsiębiorstwie społecznym
 • Tworzenie strategii działania podmiotów ES
 • Finansowanie przedsięwzięć społecznych – źródła i sposoby pozyskiwania środków na działalność
 • Zamówienia publiczne i pomoc publiczna
 • Rozliczenia podatkowe podmiotów ES
 • Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Biznes plan przedsięwzięcia społecznego
 • Marketing przedsięwzięć społecznych
 • System wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i za granicą.
 • Kompetencje interpersonalne lidera ES
 • Podstawy technik komputerowych w zarządzaniu (Word, Excel, Power Point)
 • Sztuka negocjacji; dialog społeczny
 • Spotkania z praktykami – wymiana doświadczeń.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki