Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Idea

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia nie tylko sprawne i zgodne z wymogami prawnymi funkcjonowanie zakładu pracy, ale przynosi również wymierne korzyści: zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Stając się wykwalifikowanym specjalistą do spraw BHP można zostać ważnym ogniwem kształtowania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Cel

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przygotują Słuchaczy do efektywnej pracy zawodowej eliminując lub zmniejszając istniejące zagrożenia występujące w codziennym procesie pracy. Program obejmuje również kwestie audytowania, w tym wymagania normy 18001 oraz 19011.

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje pracownika służby BHP, a tym samym podjąć pracę na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent może również rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo, osoby zainteresowane, mogą przystąpić do egzaminu na certyfikat auditora systemu zarządzania BHP prowadzony przez instytucję certyfikującą TÜV NORD.

Dla kogo

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby zajmujące się zadaniami BHP w podmiotach i instytucjach oraz zainteresowane taką pracą w przyszłości.

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) – absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora do spraw bhp, a w zależności od stażu pracy - specjalisty, starszego lub głównego specjalisty ds. bhp.

Ramy programowe*

MODUŁ PRAWNY
Ogólne przepisy BHP.
Zadania i uprawnienia służby bhp.
Organy nadzoru nad warunkami pracy.
Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce.
Modele zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ekonomia w służbie BHP
MODUŁ TECHNICZNY
Wypadkoznawstwo.
Bhp w budownictwie.
Budynki i pomieszczenia pracy.
Wymagania bhp dla maszyn i urządzeń.
Urządzenia poddozorowe.
System oceny zgodności.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
MODUŁ SPOŁECZNY
Socjologia pracy.
Stres w pracy.
Komunikacja w procesie pracy.
Negocjacje w środowisku pracy.
Psychologia pracy.
MODUŁ: ŚRODOWISKO PRACY
Środowisko pracy a pracownik, w tym: podstawy prawne, choroby zawodowe, badania lekarskie, czynniki szkodliwe i uciążliwe.
Ergonomia, wydatek energetyczny, bhp przy monitorach.
Ochrona środowiska.
Ryzyko zawodowe.
Ochrona przeciwpożarowa.
Udzielanie pierwszej pomocy
MODUŁ: AUDITOWANIE
Wymagania normy 18001 (BHP).
Praktyczne aspekty prowadzenia auditu.
Zasady auditowania zgodnie z normą 19011.
Auditor - kompetencje, uprawnienia, cechy personalne
Szkolenia w dziedzinie bhp oraz kwalifikacyjne dla auditorów wewnętrznych

Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

"Dbając o bezpieczeństwo poszczególnych pracowników pośrednio tworzymy bezpieczne warunki dla ogółu"
Rzeczoznawca ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zapraszamy na portal:

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe WSB
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
  • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki