Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Systemy zarządzania jakością

Studia po patronatem TÜV NORD Polska!

Idea

Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego.

Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania, jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa w tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobów obejmującym między innymi ocenę zgodności wyrobu oraz oznakowanie znakiem CE.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadajacymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach studiów słuchacze odbywają kurs Audytora Wewnętrznego oraz otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakoscią. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakoscią,
  • zaświadczenie ukończenia kursu Auditora Wewnętrznego,

sygnowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Po ukończeniu studiów słuchacze mają możliwość uzyskania:*

  • certyfikatów kompetencji (akredytacja PCA) wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska: - Pełnomocnika Systemu Zarzadzania Jakością, - Menedżera Systemu Zarządzania Jakością;
  • certyfikatu Auditora Wewnętrznego SZJ/ZSZ wydanego przez TÜV NORD Polska.

* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska  jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfykacji oraz pokrycie kosztów.

Dla kogo

Program specjalności "Systemy Zarządzania Jakością" pozwala na skierowanie oferty do szerokiego grona Słuchaczy, poczynając od tych, którzy chcą poznać obszar wiedzy dotyczący systemów jakości, a kończąc na specjalistach ds. systemów jakości, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o najnowsze normy i przepisy.
Oferta skierowana jest także do kadry zarządzającej, konstruktorów i technologów.

Ramy programowe*

I. MODUŁ: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI
SZJ – Kontekst organizacji i przywództwo
Planowanie i wsparcie systemu zarządzania jakością
Działania operacyjne w systemie zarządzania jakością
Ocena efektów działania oraz doskonalenie SZJ
II. MODUŁ: ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
Podstawy komunikacji i prezentacji
Analiza strategiczna
Zarządzanie wiedzą w organizacji
Podstawy zarządzania projektami
Koszty jakości
III. MODUŁ: INNE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie ryzykiem w oparciu o ISO 31000
ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego,
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy
ISO 27000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Interpretacja kluczowych wymagań IATF 16949:2016
IV. MODUŁ: METODY, NARZĘDZIA I TECHNIKI
Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
Wprowadzenie do LEAN Management i SIX Sigma
Metody statystyczne
Zarządzanie reklamacjami i niezgodnościami
FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków
V. MODUŁ: PROCES AUDITOWANIA I CERTYFIKACJI
Odpowiedzialność za produkt, certyfikacja wyrobów, akredytacja
Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
Seminarium

* Studia po patronatem TÜV NORD Polska. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jest niemieckim koncernem certyfikującym w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniającym ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków naukowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Praktycy prowadzący zajęcia uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu prawa europejskiego, współpracują jako audytorzy z różnymi jednostkami certyfikującymi SZJ i biorą udział w praktycznym przeprowadzaniu procesu oceny zgodności wyrobu.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

 "85% problemów z jakością jest skutkiem błędów w zarządzaniu"

Edward Deming

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe WSB
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
  • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki