Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Raport z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w WSB!

WSB realizuje W PEŁNI wymogi WSZYSTKICH kryteriów oceny programowej PKA dla kierunku Zarządzanie o profilu PRAKTYCZNYM!!!

Kryteria podlegające ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA):*
• Koncepcja kształcenia i program studiów
• Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej
• Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym w procesie kształcenia
• Wsparcie studentów w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy
• Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
• Infrastruktura dydaktyczna.

Zgodnie z opinią Zespołu Oceniającego PKA:
WSB wypracowała i oparła koncepcję rozwoju kierunku Zarządzanie o bardzo dobre kontakty ze środowiskiem lokalnego biznesu i otoczenia społecznego. Są oni pełnoprawnymi współautorami w budowaniu tożsamości gorzowskiego Zarządzania. Koncepcja rozwoju kierunku w pełni uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.
Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
• Uczelnia przejawia dużą aktywność w rozlicznych kontaktach ze środowiskiem pracodawców, na co wskazują podpisane umowy oraz realna aktywność Rady Biznesu WSB oraz Zespołów programowych. Obecność podmiotów w życiu Uczelni w różnych zakresach, począwszy od rekomendowania zmian na kierunku Zarządzanie, w sposób znaczący zwiększa szanse absolwentów w zakresie zatrudnienia. Ponadto ciągła współpraca z instytucjami rynku pracy (PUP) i agencją zatrudnienia (AUDIT Doradztwo Personalne) nie jest bez znaczenia we wspieraniu studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy, m.in. przez organizowanie wspólnych warsztatów z autoprezentacji czy aktywnych metod poszukiwania pracy.
 

Zapraszamy do podjęcia studiów w WSB - uczelni kształcącej na kierunku Zarządzanie o profilu PRAKTYCZNYM (nie ogólnoakademickim).

___________________________
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

PKA utworzono z dniem 1 stycznia 2002 r. (pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna) na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniającej obowiązującą wówczas ustawę o szkolnictwie wyższym, a zakres jej zadań oraz kompetencje zostały ponownie zdefiniowane i rozszerzone obecnie obowiązującą ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest gremium eksperckim diagnozującym stan szkolnictwa wyższego i prowadzącym systematyczną pracę na rzecz poprawy jakości kształcenia. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena może skutkować podjęciem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Podstawą prawną działalności PKA jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jej podstawie akty wykonawcze, Statut PKA uchwalony na posiedzeniu plenarnym Komisji, a także ustalone przez nią standardy i kryteria oceny oraz przyjęte procedury. Działalność PKA jest finansowana z budżetu państwa.


SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki