Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Praktyki

Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

PRAKTYKI OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW (którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016).

Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 (obecny III rok studiów) obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni - łącznie 480 godzin lekcyjnych (czyli: 360 godzin zegarowych = 9 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Zgodnie z Regulaminem praktyk, mogą być one realizowane w częściach, jednak każda z nich nie powinna trwać krócej niż 3 tygodnie. Realizacja praktyk może rozpocząć się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych drugiego semestru studiów. Zakończenie praktyk powinno nastąpić nie później niż do końca V semestru. Suma punktów ECTS zdobywanych przez cały okres studiów uwzględnia także praktyki zawodowe, co jest równoznaczne z tym, że zaliczenie praktyk (którego dokonuje dziekan) jest jednym z warunków zaliczenia V semestru studiów.

Rozliczenie praktyk

Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie do opiekuna praktyk najpóźniej do końca V semestru następującej dokumentacji:
•   dziennika praktyk studenckich Wyższej Szkoły Biznesu (studenci realizujący praktyki w klilku częściach powinni dostarczyć dzienniki praktyk z każdej zrealizowanej części),
•   indeksu z potwierdzeniem odbycia praktyki na str. 82 (pieczątka firmowa wraz z podpisem opiekuna z ramienia organizacji, w której student odbywał praktykę).

Warunki zaliczania pracy zawodowej na poczet praktyki

Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki przewidzianej w programie studiów. Taką możliwość mają studenci, których aktualne obowiązki zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza lub obowiązki pracownicze w ramach stosunku pracy) pokrywają się z programem praktyki, przy czym staż pracy powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy.
Decyzję o zaliczeniu pracy zawodowej na poczet praktyki (lub jej skróceniu) podejmuje dziekan na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:
•    dziennik praktyk studenckich dla osób pracujących (wraz z wnioskiem o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki),
•    indeks z potwierdzeniem odbycia praktyki (w ramach zatrudnienia) na str. 82 (pieczątka firmowa wraz z podpisem przełożonego ze strony zakładu pracy).
Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji.


Szczegółowe informacje na temat praktyk: Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki