Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Praca sezonowa dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Niemiec w okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2013r.

W dniach od 12 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. będzie prowadzić zapisy chętnych studentów/uczniów.

Zgodnie z przesłanymi przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacjami określającymi zasady zatrudnienia studentów/uczniów polskich na okres wakacji w Niemczech (lato 2013r.) o zatrudnienie mogą ubiegać się:

 • studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu
 • o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" - będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013r.;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013r.;
 • w wieku od 18 lat do 35 lat;
 • posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec - otrzymają odmowę).


Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 1. 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2013" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2013";
 2. 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego;
 3. 2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej;
 4. 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 5. 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.
 6. Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.


UWAGA:

 • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
 • Podanie "Bewerbung 2013" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy           a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Z uwagi, iż polscy studenci są mile widziani przez pracodawców niemieckich, rozszerzono ofertę na uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących);
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów
 • i studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.


NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.


Przekazanie wypełnionych przez studentów formularzy do ZAV w Bonn nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez niemieckiego pracodawcę a dalsza korespondencja odbywa się pomiędzy nim a studentem/uczniem, bez udziału urzędu.

Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki formalne mogą pobrać formularze ze strony internetowej: www.wup.zgora.pl lub osobiście w dniach 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. w godzinach od 08.00 do 14.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34 (VIII piętro, pokój 5).

Poprawnie wypełnione komplety ww. dokumentów należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2013 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub do Oddziału Zamiejscowego WUP w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34 (VIII piętro, pokój 5) –w miejscu uprzedniego pobrania wniosku.

Zgłaszający się student/uczeń powinien okazać:

 • ważną legitymację studencką lub uczniowską,
 • dowód osobisty.


W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonów:

68/ 456 77 07 lub 95/ 72070 14.

Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów:

 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 3. Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 4. Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 5. Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 7. Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się  z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Załączniki do artykułu:
Zał.6
Zał.5
Zał.4
Zał.3
Zał.2
Zał.1

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki