Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Powołano Radę Biznesu WSB

5 kwietnia 2011 zarządzeniem Rektora powołano Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. W tym dniu odbyło się również pierwsze spotkanie Rady Biznesu.

W ramach podejmowanych działań w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej WSB do potrzeb rynku pracy uczelnia powołała Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Uczelni,  składające się z przedstawicieli: szkół wyższych, przedsiębiorców,  instytucji okołobiznesowych oraz publicznych.

W skład Rady Biznesu weszli: Tadeusz Jędrzejczak - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.,  Zofia Bednarz – Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Ewa Piekarz - Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp.; Krystyna Sibińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Bogusław Bukowski - Dyrektor Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Artur Malec - Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agnieszka Czarnecka - HR, GA&IT Manager BriViktory Display Technology Sp .z o.o., Elżbieta Malicka - HR Manager  TPV Display Polska Sp. zo.o., Katarzyna Urban - HR Manager  Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., Roman Maksymiuk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji, Władysław Komarnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Interbud West, Szymon Łuszczewski - HR Manager  Faurecia Gorzów Sp. z o.o., Artur Zieleń - Dyrektor operacyjny Faurecia Gorzów Sp. z o.o., Jerzy Korolewicz - Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Stanisław Owczarek - Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Andrzej Dzierliński - Pełnomocnik Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Ryszard Rzemieniecki - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., Marek Wróblewski – Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Maja Kiba-Janiak Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp, Anna Siwko - Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Anna Czekirda - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Anna Sobczak - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Katarzyna Cheba – Kierownik Pracowni Badań Naukowych i Konsultingu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Do zadań Rady Biznesu w szczególności należy:
•    wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WSB,
•    doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju WSB,
•    formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
•    przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk  biznesowych,
•    umożliwianie studentom Wyższej Szkoły Biznesu odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
•    przygotowywanie wspólnie z Wyższą Szkoła Biznesu oferty szkoleniowej
i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
•    wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
•    uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach WSB,
•    współpraca między uczestnikami Rady Biznesu.

Zaszczytną funkcję Przewodniczącej Rady Biznesu objęła Pani Ewa Piekarz – Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydarzenie jest szczególnie istotne w perspektywie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących procesu kształcenia. Jednym z ważnych elementów zmian jest wymóg tworzenia planów i programów studiów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji i odpowiadające im poziomy, scharakte¬ry¬zowane poprzez wspólny zestaw wymagań ogólnych, dotyczących efektów uczenia się.
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki