Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

POZYTYWNA AKREDYTACJA PKA dla WSB!!!

Wyższa Szkoła Biznesu otrzymała POZYTYWNĄ akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie prowadzonym na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym!

WSB otrzymała akredytację z oceną pozytywną na maksymalny możliwy okres sześciu (!) lat!

WSB realizuje W PEŁNI wymogi WSZYSTKICH kryteriów oceny programowej PKA dla kierunku Zarządzanie o profilu PRAKTYCZNYM!!!

Kryteria podlegające ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA):*
• Koncepcja kształcenia i program studiów
• Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej
• Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym w procesie kształcenia
• Wsparcie studentów w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy
• Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
• Infrastruktura dydaktyczna.

Zgodnie z opinią Zespołu Oceniającego PKA:
WSB wypracowała i oparła koncepcję rozwoju kierunku Zarządzanie o bardzo dobre kontakty ze środowiskiem lokalnego biznesu i otoczenia społecznego. Są oni pełnoprawnymi współautorami w budowaniu tożsamości gorzowskiego Zarządzania. Koncepcja rozwoju kierunku w pełni uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.
Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym umożliwiają uzyskanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
• Uczelnia przejawia dużą aktywność w rozlicznych kontaktach ze środowiskiem pracodawców, na co wskazują podpisane umowy oraz realna aktywność Rady Biznesu WSB oraz Zespołów programowych. Obecność podmiotów w życiu Uczelni w różnych zakresach, począwszy od rekomendowania zmian na kierunku Zarządzanie, w sposób znaczący zwiększa szanse absolwentów w zakresie zatrudnienia. Ponadto ciągła współpraca z instytucjami rynku pracy (PUP) i agencją zatrudnienia (AUDIT Doradztwo Personalne) nie jest bez znaczenia we wspieraniu studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy, m.in. przez organizowanie wspólnych warsztatów z autoprezentacji czy aktywnych metod poszukiwania czasu.
 

Zapraszamy do podjęcia studiów w WSB - uczelni kształcącej na kierunku Zarządzanie o profilu PRAKTYCZNYM (nie ogólnoakademickim).

___________________________
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

PKA utworzono z dniem 1 stycznia 2002 r. (pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna) na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniającej obowiązującą wówczas ustawę o szkolnictwie wyższym, a zakres jej zadań oraz kompetencje zostały ponownie zdefiniowane i rozszerzone obecnie obowiązującą ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest gremium eksperckim diagnozującym stan szkolnictwa wyższego i prowadzącym systematyczną pracę na rzecz poprawy jakości kształcenia. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena może skutkować podjęciem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Podstawą prawną działalności PKA jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jej podstawie akty wykonawcze, Statut PKA uchwalony na posiedzeniu plenarnym Komisji, a także ustalone przez nią standardy i kryteria oceny oraz przyjęte procedury. Działalność PKA jest finansowana z budżetu państwa.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki