Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Nowy kierunek - Gospodarka Przestrzenna

Nowość w ofercie WSB!

Państwowa Komisja Akredytacyjna zaopiniowała pozytywnie wniosek Wyższej Szkoły Biznesu o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku Gospodarka Przestrzenna!

Gospodarka przestrzenna to kierunek studiów, który przygotuje studenta w zakresie różnych dyscyplin o podłożu społeczno-gospodarczym, ekonomicznym, przyrodniczym, technicznym oraz społecznym. Student zdobędzie wiedzę na temat wieloaspektowego postrzegania problemów i procesów związanych z gospodarką przestrzenną, będzie rozumiał specyfikę przemian przestrzennych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, Europie, kraju, a w szczególności w regionie.Studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • gospodarki regionalnej,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • marketingu terytorialnego,
 • zarządzania rozwojem miasta. 

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna będzie przygotowany do:

 • uczestnictwa w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju;
 • opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej, usług publicznych w regionie,
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestycji na środowisko,
 • współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych,
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju miasta, regionu,
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.


Ukończenie studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna stwarza absolwentowi możliwość wykonywania pracy w różnych instytucjach, placówkach i organizacjach zajmujących się zagospodarowaniem przestrzeni oraz gospodarowaniem nieruchomościami. Wiadomości i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwolą na podjęcie pracy w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu, plany rozwoju regionów i euroregionów,
 • jednostkach administracji samorządowej oraz rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • biurach obsługi inwestorów zagranicznych,
 • biurach nieruchomości,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach i instytucjach działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w miastach, gminach, powiatach i województwach,
 • firmach konsultingowych i doradczych.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki