Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja

Wyższa Szkoła Biznesu od początku funkcjonowania dba o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz profesjonalną obsługę studentów i wykładowców. Działania projakościowe WSB już czterokrotnie doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna podczas akredytacji w roku 2004, 2007, 2009 i 2010.

W roku akademickim 2010/2011 przeprowadzona została ewaluacja działań skierowanych do studentów WSB w ramach projektu „Gospodarka Przestrzenna – kierunek z wizją”:
- studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna ocenili zajęcia dydaktyczne oraz wykładowców,
- studenci WSB (kierunków: Gospodarka Przestrzenna, Zarządzanie oraz Socjologia), którzy uczestniczyli w różnych formach wsparcia oferowanych w ramach projektu, dokonali oceny warsztatów z doradcami zawodowymi oraz szkoleń.

Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna bardzo wysoko ocenili nauczycieli akademickich oraz prowadzone przez nich zajęcia: średnia ocena to 4,58 (w skali od 5 – bardzo dobrze do 2 – słabo). Wszyscy oceniani nauczyciele akademiccy (100%) prowadzący zajęcia ćwiczeniowe wykorzystują metody aktywizujące studentów (rysunek 1).

Uznanie studentów zdobyły zajęcia terenowe: 90% badanych osób w pełni bądź w znacznym stopniu odpowiadała forma realizacji zajęć terenowych, a 100% ankietowanych uznało, że taka forma zajęć poszerzyła ich wiedzę teoretyczną o aspekty praktyczne.

Również 100% wypowiedziało się w kontekście pozytywnym na temat przydatności wiedzy i umiejętności pozyskanych przez studentów w trakcie zajęć terenowych (rysunek 2).

Zainteresowaniem studentów WSB cieszyły się warsztaty z doradcami zawodowymi (w tym z zakresu umiejętności i predyspozycji zawodowych oraz Indywidualnych Planów Działań), a także szkolenia z zarządzania sobą w czasie. Średnia ocena trenerów prowadzących warsztaty i szkolenia to 4,52. Zadowolenie z udziału w obu rodzajach szkoleń uczestnicy ocenili na 4,73. Dzięki udziałowi w dodatkowych formach wsparcia poziom wiedzy i umiejętności studentów zdecydowanie wzrósł (rysunek 3).

96% osób, które wzięły udział w szkoleniach, warsztatach z doradcą zawodowym oraz Indywidualnych Planach Działań, wykorzysta do celów zawodowych umiejętności zdobyte w trakcie spotkań (rysunek 4).

Z szerokiego wachlarza działań wspierających i uzupełniających w ramach projektu „Gospodarka przestrzenna - kierunek z wizją” skorzystało dotychczas 135 osób/studentów WSB.

Jakość kształcenia jest poddawana analizie na wszystkich realizowanych w WSB kierunkach studiów. Średnia ocena wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia (na trzech kierunkach studiów) w roku akademickim 2010/2011, to 4,46. Szczegółowe informacje w zakładce: Uczelnia >> Jakość kształcenia.

 

__________________________________

Jesienią 2011 r. przeprowadzono badania ewaluacyjne działań związanych z przygotowaniem Klientów studiów pierwszego stopnia do rynku pracy (działania w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją).

Absolwenci wysoko ocenili formę realizacji stażu (średnia ocena: 4,60). Respondenci stwierdzili również, że dzięki udziałowi w stażu rozwinęli własne umiejętności z zakresu komunikacji, organizacji pracy oraz negocjacji.

Studentom także odpowiadała forma realizacji praktyk zawodowych (średnia ocena: 4,40). Szczególnie docenili wsparcie udzielone przez opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy.

Zadowolenie ze współpracy ze stażystą/ praktykantem wyrazili w ankietach także pracodawcy - średnia ocena tego aspektu: 4,60. Stażyści/ praktykanci spełnili oczekiwania pracodawców (4,47), którzy scharakteryzowali osoby uczestniczące w stażach/ praktykach jako samodzielne, odpowiedzialne oraz pracujące efektywnie.

Pełna analiza zrealizowanych badań zostanie zawarta w Raporcie ewaluacyjnym za rok akad. 2011/2012.

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki