Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia I stopnia Specjalności - Zarządzanie

Moduły specjalnościowe na kierunku Zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym - za cenę jednego czesnego.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy dwie specjalności (a nie jedną, jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł obejmuje dwa zakresy tematyczne - ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. To właśnie absolwent WSB będzie wyposażony w odpowiedni zakres praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest również jedyną uczelnią w regionie, która kształci studentów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym. Pozostałe lokalne uczelnie kształcące studentów studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych oferują kształcenie o profilu akademickim (czyli teoretycznym).

Do wyboru następujące moduły specjalnościowe:

1) Negocjacje i mediacje oraz Psychologia w zarządzaniu - NOWOŚĆ

2) Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne

3) Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

4) Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

 

INFORMATOR o studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019 >>>

____________________________________________________________

1)

Negocjacje i mediacje - NOWOŚĆ

To wyjątkowa możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dwóch cenionych przez pracodawców zakresów: negocjacji oraz mediacji. Studenci nauczą się analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, dobierać odpowiednie techniki i procedury stosowane w negocjacjach biznesowych, zdobędą kompetencje w zakresie podejmowania decyzji oraz wywierania wpływu. Poznają zasady, metody i narzędzia prowadzenia mediacji. Specjalność przygotuje studentów do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w środowisku pracy, a tym samym do pełnienia roli negocjatora w organizacji. Absolwenci będą mieli możliwość zdobycia pracy jako menedżerowie, specjaliści i dorad-cy w różnego typu przedsiębiorstwach, placówkach edukacyjnych, socjalnych, adminis-tracyjnych oraz instytucjach samorządowych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

• psychologicznych aspektów powstawania konfliktów oraz metod ich rozwiązywania,
• procedur i etapów prowadzenia negocjacji oraz mediacji,
• podstaw prawnych mediacji,
• rozwijania kompetencji osobistych negocjatora i mediatora oraz stosowania etyki w ich pracy.

Psychologia w zarządzaniu - NOWOŚĆ

Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności wykorzystania aktualnej wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania organizacją. Specjalność przygotuje studentów z zakresu wiedzy i umiejętności psychologicznych, które stanowią coraz ważniejszy aspekt zarządzania organizacją. Rozpoznawanie potrzeb klientów oraz motywów ich działania, skuteczne odpowiadanie na zmieniające się warunki otoczenia, czy też budowanie odpowiednich relacji w zespole, to tylko niektóre z ważnych zagadnień podejmowanych podczas zajęć. Specjalność przygotowuje do pracy we wszelkiego typu organizacjach stosujących nowoczesne style zarządzania.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji,
• psychologii marketingu i sprzedaży,
• zarządzania zmianą w organizacji,
• rozwoju osobistego menedżera.

____________________________________________________________

2)

Zarządzanie produkcją

W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych związanych z doskonaleniem produkcji (np. Lean Manufacturing) oraz powiązaniach produkcji z jakością, logistyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz softwarem.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych,
• zarządzania projektami,
• planowania, koordynowania i realizowania działań logistycznych w obszarze produkcji,
• wykorzystywania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w procesie produkcyjnym,
• wykorzystania metod i narzędzi umożliwiających rozwiązywanie problemów w produkcji, kalkulacji i optymalizacji kosztów produkcji.

Zarządzanie logistyczne

Stale rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do zwiększania efektywności podejmowanych działań, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Specjalność przygotowuje do pracy w obszarze zarządzania fizycznym przepływem towarów, półproduktów, materiałów i informacji w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta danej organizacji. Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu logistyki produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami, magazynem. Absolwent będzie przygotowany m.in. do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji w firmie usługowej lub produkcyjnej.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• stosowania narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie logistyczne,
• projektowania systemów logistycznych,
• przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia,
• planowania, optymalizacji.

____________________________________________________________

3)

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia bądź zarządzania firmą. Student nauczy się tworzenia poprawnego biznesplanu. Będzie zdobywał wiedzę w zakresie planowania, kształtowania strategii rozwoju, rozwiązywania problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na kierowniczych stanowiskach w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• zarządzania małym/ średnim przedsiębiorstwem,
•zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą,
• budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,
• nowoczesnego podejścia do zjawisk i procesów zachodzących nie tylko w firmie, ale także w otoczeniu zewnętrznym.

Zarządzanie kadrami

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznych aspektów zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Studenci poznają narzędzia motywowania oraz nauczą się projektować i wdrażać systemy ocen pracowniczych. Absolwenci będą potrafili zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w organizacji. Znajdą zatrudnienie w działach personalnych w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu oraz w firmach zajmujących się szkoleniem i doborem personelu.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• organizacji działu personalnego,
• oceny pracy i pracowników,
• rekrutacji i selekcji pracowników,
• rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
• wykorzystania technik i narzędzi motywacyjnych.

____________________________________________________________

4)

Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych

Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności w zak-resie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne - na przykładzie wojska i wybranych służb mundurowych.
Studenci zapoznają się z metodami organizowania zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji wewnątrz jednostek planowania oraz efektywnego zarządzania zapasami. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, zasobami ludzkimi i materialnymi. Będą potrafili posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• zarządzania zasobami w służbach mundurowych,
• gospodarki magazynowej i zapasami,
• systemów informatycznych w logistyce,
• usług logistycznych i outsourcingu w służbach mundundurowych,
• inwentaryzacji składników mienia,
• gospodarki służb materiałowych i technicznych z elementami controllingu.

Zarządzanie transportem

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad organizacji transportu. Zapoznaje z zasadami realizacji działalności transportowej zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• ekonomiki i zarządzania transportem,
• zabezpieczenia technicznego transportu,
• zarządzania procesowego,
• mapowania procesów transportowych i logistycznych,
• zarządzania łańcuchem dostaw.

____________________________________________________________

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki