Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konkurs na doradztwo psychologiczne

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w konkursie na doradztwo psychologiczne w ramach projektu „Gospodarka przestrzenna – kierunek z wizją”

Zadania doradcy psychologicznego obejmują:

  1. propagowanie wśród studentów WSB doradztwa psychologicznego;
  2. pełnienie stałych dyżurów w okresie od września 2011 do czerwca 2012, tj. 2 godziny tygodniowo wg harmonogramu ustalonego z Koordynatorem Projektu, w siedzibie WSB w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 30;
  3. bieżące wykorzystanie programu Inwentarz Osobowości NEO-FFI na potrzeby doradztwa psychologicznego;
  4. sporządzanie miesięcznego raportu z przeprowadzonego doradztwa i przedkładanie Koordynatorowi Projektu;
  5. współpracę z Koordynatorem Projektu w zakresie informowania studentów WSB o ofercie doradztwa psychologicznego.

O zlecenie może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:
I. formalne:
  a. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: psychologia;
  b. dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa;
  c. roczne doświadczenie w pracy w poradnictwie psychologicznym;
  d. korzysta z pełni praw publicznych;
  e. nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
II. merytoryczne
  a. przedstawienie spójnej koncepcji doradztwa psychologicznego;
  b. umiejętność nawiązywania kontaktów;
  c. komunikatywny sposób wypowiedzi;
  d. umiejętność obsługi komputera;
  e. umiejętność pracy z klientem przy wykorzystaniu programów komputerowych dedykowanych poradnictwu psychologicznemu;

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:
a) formularz konkursowy ,
b) koncepcję doradztwa psychologicznego, którego celem jest przede wszystkim poprawa motywacji i samooceny studentów WSB, zawierającą:
   i. przedstawienie i opis narzędzi promujących wśród studentów WSB korzystanie ze wsparcia psychologicznego,
   ii. przedstawienie i opis narzędzi stosowanych podczas doradztwa psychologicznego,
   iii. przedstawienie wskaźników/kwantyfikatorów badających stopień poprawy motywacji i samooceny studentów WSB,
   iv. opis sposobu przeprowadzenia ewaluacji wykonania koncepcji.

Ocena zgłoszonych aplikacji:

  1. formalna: „zero-jedynkowa” pod kątem spełnienia kryteriów formalnych,
  2. merytoryczna: ocena koncepcji doradztwa psychologicznego i predyspozycji kandydatki/kandydata na podstawie nadesłanych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Forma składania aplikacji konkursowej:
a. osobiście
b. za pośrednictwem poczty do Kancelarii Wyższej Szkoły Biznesu, ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do Kancelarii WSB) w terminie do 31 sierpnia 2011 rokuz dopiskiem: konkurs GP.345/09-4.62

Pozostałe informacje:
Proponowane wynagrodzenie wynika z zatwierdzonego budżetu projektu i wynosi 1000 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc) miesięcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 95 7 33 66 67 lub mailowo: a.przybyl@wsb.gorzow.pl

Formularz konkursowy
            Format: dokument PDF, wielkość: 471 kB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki