Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Szkolenia KPA - nowelizacja przepisów

Kodeks postępowania administracyjnego - projektowane zmiany

Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia teoretyczne i praktyczne – stan obecny i planowane zmiany

Cel szkolenia: omówienie i analiza, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przepisów ogólnych i przepisów postępowania objętych regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności w zakresie postępowania prowadzonego przed organem I instancji, w tym aktów kończących to postępowanie, jak również postępowań nadzwyczajnych prowadzonych przez ten organ.  W ramach szkolenia przedstawione zostaną również założenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183).

Metodologia: wykład konwersatoryjny z elementami warsztatu. Uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce – w ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych. Przed szkoleniem, jak również po jego zakończeniu, możliwe będzie przesłanie w formie elektronicznej  dodatkowych pytań uczestników.

Materiały: każdy uczestnik otrzyma materiały do notatek z hasłową prezentacją tematyki szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 8.30-15.00

Maksymalna liczebność grupy: do 20 osób

Termin realizacji szkolenia: do ustalenia ze zleceniodawcą
Miejsce szkolenia: siedziba WSB w Gorzowie Wlkp./ u zleceniodawcy
Koszt (na grupę): 2200 zł  - 2600 zł brutto (w zależności od lokalizacji) + 500 zł (wersja z dodatkowymi pytaniami po szkoleniu)

Ramowy PROGRAM:

  • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
  • Organ prowadzący postępowanie administracyjne oraz uczestnicy postępowania administracyjnego.
  • Przebieg postępowania przed organem I instancji (zagadnienia „techniczno -  procesowe” w postępowaniu administracyjnym: załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt; wszczęcie postępowania administracyjnego; postępowanie dowodowe przed organem I instancji, w tym zakres, środki dowodowe, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, rozprawa administracyjna).
  • Akty kończące postępowanie przed organem I instancji.
  • Wznowienie postępowania i inne postępowania nadzwyczajne prowadzone przez organ I instancji.
  • Postępowanie administracyjne w świetle orzecznictwa.
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – zakres podstawowy lub rozszerzony

Trener:

prawnik, radca prawny z kilkunastoletnim stażem, w tym w administracji publicznej, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki