Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Eko-zarządzanie

Informacje o projekcie: Badanie świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze eko-zarządzania w województwie lubuskim

Systemy zarządzania środowiskowego, w swojej sformalizowanej formie, funkcjonują na świecie już od kilkunastu lat. Zgodnie z Traktatem Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej polityki ochrony środowiska dla realizacji celów i zadań zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, polskie przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością przystosowania swojej działalności do unijnych wymogów dbałości o środowisko poprzez stosowanie rozwiązań w obszarze eko-zarządzania.

Cel główny:
Celem projektu jest przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie jaki jest poziom świadomości i gotowości do podjęcia działań związanych z eko-zarządzaniem w małych i średnich przedsiębiorstwach w woj. lubuskim oraz wskazanie potencjalnych obszarów tematycznych potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach np. w podziale na branże.

 Cele szczegółowe:

1. Ustalenie poziomu wiedzy przedsiębiorstw MŚP w obszarze eko-zarządzania sferą produkcyjną i pozaprodukcyjną (administracja, biuro) przedsiębiorstwa;
2. Oszacowanie poziomu świadomości korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa MŚP w wyniku wdrażania rozwiązań pro-ekologicznych;
3. Ustalenie zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania rozwiązań pro-ekologicznych w przedsiębiorstwie, m.in. na etapie planowania, realizacji, badania skuteczności wdrażania oraz ustalenia efektów podjętych działań mogących istotnie zwiększać konkurencyjność firmy w obszarze kosztów i działań marketingowych;
4. Poznanie potencjalnych mechanizmów i sposobów podejmowania decyzji dotyczących wdrażania proekologicznych rozwiązań w analizowanych przedsiębiorstwach;
5. Zwiększenie dorobku naukowo-badawczego w oparciu o analizy regionalne dotyczące badanego województwa;
6. Promowanie proekologicznych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
7. Budowanie świadomości pro-ekologicznej już na etapie realizacji badań.

Uzasadnienie:

Polskie przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się i rozwijać się na rynku unijnym muszą stać się bardziej konkurencyjne niż dotychczas. Jednym z warunków skutecznego konkurowania na rynku jest formułowanie trafnych strategii rozwoju uwzględniających również działania proekologiczne. Rozwój przedsiębiorstw w dużej mierze warunkowany jest podejmowaniem działań integrujących dbałość o ochronę środowiska ze wszystkimi funkcjami i zadaniami przedsiębiorstwa. W krajach wysoko rozwiniętych przedsiębiorstwa nie traktują ograniczeń prawnych, ani innych narzędzi służących ochronie środowiska jako restrykcji państwa wobec przemysłu, ale jako obszar konkurencyjności. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe najtrudniejsze jest wprowadzanie rozwiązań promujących ekologiczny styl zarządzania w firmach małych i średnich. Tymczasem w Polsce, w 2008 roku zarejestrowanych było ponad 3,7 miliona małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi 99,9% wszystkich zarejestrowanych firm (dane GUS).

 

 Obszar badania:

  Badaniami objęte zostaną przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego. Wybór ten podyktowany został następującymi przesłankami:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim stanowią 99,9% ogółu przedsiębiorstw (dane GUS);
 • lubuskie firmy na badania i rozwój przeznaczają zaledwie 0,05 regionalnego PKB, czyli najmniej środków finansowych w porównaniu z innymi regionami kraju;
 • świadomość innowacyjna lubuskich przedsiębiorców jest na bardzo niskim poziomie, nakłady inwestycyjne stanowiły w 2008 ok. 2%nakładów w kraju (Lubuska Strategia Innowacji);
 • brak jest dostępnych danych dotyczących zdiagnozowania umiejętności i możliwości wdrażania przez przedsiębiorstwa MŚP rozwiązań pro-ekologicznych;
 • rozwój województwa lubuskiego paradoksalnie utrudnia również jego położenie geograficzne, pomiędzy 3 silnymi obszarami obejmującymi województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie, a także bliskość Berlina. To położenie sprawia, że bardzo często lubuskie traktowane jest jako obszar tranzytowy, za mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów;
 • w województwie lubuskim w bezpośrednim sąsiedztwie Zielonej Góry działalność gospodarczą prowadzi około 30 podmiotów związanych z gospodarką odpadami;
 • w fazie projektowania jest utworzenie klastra związanego z ekologią; zaproponowane badania mogłyby stanowić cenne źródło informacji, tym bardziej, że dostęp do wiedzy w tym zakresie jest utrudniony.

 
Zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa podejmując próby wdrażania rozwiązań proekologicznych, napotykają następujące podstawowe bariery rozwojowe:

 • bariery edukacyjne, związane z ograniczonym dostępem do najnowszych wyników badań (dodatkowo, gdy wiedza ta jest dostępna, przedsiębiorstwom MŚP brakuje czasu na jej pozyskanie);
 • bariery braku świadomości i możliwości wykorzystania rozwiązań promujących ekologiczny styl zarządzania w działaniach marketingowych i działaniach podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstwa;
 • bariery związane z brakiem umiejętnością integracji zarządzania środowiskowego z ogólnym procesem zarządzania (nawet w sytuacji wdrażania tych rozwiązań poza produkcją)
 • bariery finansowe.

 


SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki