Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2009/2010

Co to są kredyty studenckie?
Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?
O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
 

Na jaki okres udzielane są kredyty?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. Od 2006 r. istnieje możliwość otrzymywania miesięcznej raty w wysokości 400 zł, ale tylko w przypadku studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o kredyt.
 

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?
Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
 

W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?
Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).


Gdzie można uzyskać informację na temat kredytów?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektor wraz z uczelnianym samorządem studenckim lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie organizują system informacji na temat kredytów studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, słuchaczy i doktorantów pierwszego roku studiów.
Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt powinna uzyskać w swojej uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a następnie bardziej szczegółowe informacje w wybranym banku.
 

Które banki udzielają kredytów studenckich?
Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:
1. PKO Bank Polski S.A,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 

Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?
Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2009/2010 upływa 15 listopada 2009 r.
 

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?
Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie ogłoszony w grudniu 2009 r. Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie:
- przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt,
- liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych.
 

Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił:
- 2.500 zł - w roku akademickim 2008/2009.
 

Ile trzeba czekać na wypłatę kredytu?
W roku akademickim 2009/2010 umowy kredytu będą podpisywane do 31 marca 2010 r. Bank do dnia 15 lutego 2010 r. poinformuje studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku gdy nie jest - student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego 2010 r.
 

Co mam zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku studentów, którzy jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.
W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W zakresie udzielania poręczeń, ARiMR zawarła umowę o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

 Źródło: http://www.nauka.gov.pl
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki