Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia I stopnia Kierunek studiów

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to kierunek studiów, który zapoznaje studenta z różnymi dyscyplinami o charakterze społeczno-gospodarczym, ekonomicznym, przyrodniczym, technicznym oraz społecznym. Student zdobywa wiedzę na temat wieloaspektowego postrzegania problemów i procesów związanych z gospodarką przestrzenną, nabywa umiejętność rozumienia specyfiki przemian przestrzennych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, w tym w Polsce, a w szczególności w regionie.

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna będzie przygotowany do:

 • uczestnictwa w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju;
 • opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej, usług publicznych w regionie,
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestycji na środowisko,
 • współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych,
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju miasta, regionu,
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Ukończenie studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna stwarza absolwentowi możliwość wykonywania pracy w różnych instytucjach, placówkach i organizacjach zajmujących się zagospodarowaniem przestrzeni oraz gospodarowaniem nieruchomościami. Wiadomości i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwolą na podjęcie pracy w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu, plany rozwoju regionów i euroregionów,
 • jednostkach administracji samorządowej oraz rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • biurach obsługi inwestorów zagranicznych,
 • biurach nieruchomości,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach i instytucjach działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w miastach, gminach, powiatach i województwach,
 • firmach konsultingowych i doradczych.

Zapraszmy do zapoznania się z ofertą specjalności na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Załączniki do artykułu:
Plany studiów - Gospodarka Przestrzenna

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki