Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Diagnoza potrzeb edukacj zawodowej

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego

„Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego” to tytuł nowego projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonijny rozwój regionu zależy zarówno od umiejętności przewidywania przyszłości z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, jak i od ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego rynku, tak aby kształcenie i doskonalenie zawodowe zmniejszało dystans pomiędzy oczekiwaniami na zatrudnienie a gwarancją jego posiadania.

Cel główny:
Celem Projektu jest analiza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców, w pięciu powiatach województwa lubuskiego.

Cele szczegółowe:

  • Rozpoznanie zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych oraz motywacji młodzieży do wyboru zawodowego profilu kształcenia;
  • Stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi prowadzącymi szkolenie zawodowe, przedsiębiorcami jako przyszłymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
  • Opracowanie narzędzi monitorowania i diagnozowania zjawisk rynku pracy oraz rynku szkolnictwa zawodowego, a także zidentyfikowanie kanałów pozyskiwania informacji.

Obszar badania:
W badaniu wezmą udział następujące grupy badawcze:

  • Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w powiatach objętych badaniem
  • Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych ponadgimnazjalnych
  • Dyrektorzy szkół , kadra nauczycieli zawodów, przedstawiciele instytucji edukacji zawodowej na szczeblu województwa- wskazanych grup zawodowych
  • Instytucje rynku pracy m.in. z PUP, firm szkoleniowych, firm pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego itp.

Uzasadnienie:
W ramach Projektu przewidziane są kompleksowe badania, które będą miały na celu określenie obszarów i skali niedopasowania struktury kwalifikacyjno-zawodowej podaży pracy i popytu na nią poprzez m.in. oszacowanie wielkości popytu na pracę niezrealizowanego z powodu braku odpowiednich kandydatów do pracy: identyfikacja barier uniemożliwiających i/lub utrudniających procesy dostosowawcze podaży pracy do popytu nad nią; rozszerzeniei i pogłębienie wiedzy młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników.


W swoich założeniach realizacja Projektu badawczego ma stać się podstawą do podjęcia dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy oraz przyszłymi pracownikami. Jednym z głównych zadań w ramach Projektu jest uruchomienie Centrum Badań Edukacyjnych, które będzie prowadziło stały monitoring zmian na rynku pracy. Utworzone Centrum pełniło będzie funkcję tzw. obserwatorium rynku pracy oraz platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Projektu.


 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki