Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Akcja Edukacja

Akcja Edukacja - informacje o projekcie

Pojekt Akcja Edukacja współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowany jest w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich Powiatu gorzowskiego w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego. Celem projektu jest również zwiększenie dostępności informacji o możliwościach kształcenia dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym z obszaru Powiatu gorzowskiego, pobudzenie aktywności i samoodpowiedzialności uczniów szkół ponadgimnazjalnych obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz promocja korzyści płynących z podnoszenia wykształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy.
Grupami docelowymi projektu są: 300 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących Powiat gorzowski, których obejmiemy akcją informacyjną, mającą na celu przedstawienie możliwości i zalet kontynuowania nauki oraz 100 uczestników tzw. „Klas akademickich”, wyłonionych z 4 szkół ponadgimnazjalych (4 klasy akademickie – ok. 25 os. w każdej klasie).
Klasy akademickie wyłonione zostaną na podstawie konkursu ogłoszonego podczas akcji informacyjnej w szkołach. Zainteresowane klasy powinny napisać krótki referat (max. 2 strony A4) na temat: "Dlaczego nasza Szkoła powinna mieć klasę akademicką?". Praca może mieć charakter zbiorowy i powinna być przesłana na adres mailowy konkurs@wsb.gorzow.pl do dnia 28 lutego 2010 r.
Celem funkcjonowania klas akademickich jest uświadomienie młodym ludziom idei akademickości poprzez: praktyczny udział w zajęciach, pokazanie nowych metod nauczania oraz szans rozwoju, przekraczającego standardy kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Funkcjonowanie klas akademickich przewiduje przeprowadzenie cyklu wykładów (marzec, kwiecień, maj) w szkołach ponadgimnazjalnych, które prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Zakres tematyczny dotyczyć będzie: podstaw zarządzania (ABC przedsiębiorczości, projekt własnego przedsięwzięcia, działania twórcze, etyka w biznesie itp.) i socjologii (komunikacja społeczna, myślenie perspektywiczne, umiejętności planowania pracy własnej oraz zespołu, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia itp).
Funkcjonowanie klas akademickich zakłada również przeprowadzenia cyklu wykładów w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu (marzec, kwiecień, maj) – klasy akademickie dzięki cyklicznym wizytom w uczelni będą miały możliwość w praktyce poznać warunki, zasady, formy oraz treści nauczania na uczelni wyższej.
Każdy uczeń otrzyma „indeks akademicki”, w którym potwierdzany będzie jego udział w wykładach, konwersatoriach oraz pakiet materiałów szkoleniowych. Uczestnicy klas akademickich otrzymują również pakiet materiałów szkoleniowych.
Na zakończenie projektu (w czerwcu) odbędzie się Rajd Edukacyjno - Zawodowy, w którym uczestniczyć będą wszystkie klasy akademickie. Głównym celem rajdu będzie podniesienie umiejętności miękkich uczniów w zakresie świadomego wyboru ścieżek edukacyjno-zawodowych oraz integracja wszystkich uczestników projektu w ramach warsztatów z zakresu:
• Autoprezentacji (1,5h)
• Symulacji rozmowy kwalifikacyjnej (1,5h)
• Przygotowania do egzaminów wstępnych- metody opanowywania stresu (1,5h)
• Doradztwo zawodowe - analiza preferencji zawodowych uczniów (1,5h)
Każdy uczestnik otrzyma także komplet materiałów warsztatowych.

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu gorzowskiego do udziału w projekcie!

Koordynator projektu - Agata Moroch, tel. 957363682, e-mail: a.moroch@wsb.gorzow.pl
Specjalista ds. promocji i rekrutacji - Joanna Pisarewicz, tel. 957336679, e -mail: j.pisarewicz@wsb.gorzow.pl


SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki