Systemy zarządzania jakością – pod patronatem TÜV NORD Polska

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Idea
Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego.

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania, jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa w tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobów obejmującym między innymi ocenę zgodności wyrobu oraz oznakowanie znakiem CE.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadajacymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach studiów słuchacze odbywają kurs Audytora Wewnętrznego oraz otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakoscią. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakoscią,
 • zaświadczenie ukończenia kursu Auditora Wewnętrznego,
 • sygnowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Po ukończeniu studiów słuchacze mają możliwość uzyskania:*

 • certyfikatów kompetencji (akredytacja PCA) wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska: – Pełnomocnika Systemu Zarzadzania Jakością, – Menedżera Systemu Zarządzania Jakością;
 • certyfikatu Auditora Wewnętrznego SZJ/ZSZ wydanego przez TÜV NORD Polska.

* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfykacji oraz pokrycie kosztów.

Dla kogo
Program specjalności „Systemy Zarządzania Jakością” pozwala na skierowanie oferty do szerokiego grona Słuchaczy, poczynając od tych, którzy chcą poznać obszar wiedzy dotyczący systemów jakości, a kończąc na specjalistach ds. systemów jakości, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o najnowsze normy i przepisy.
Oferta skierowana jest także do kadry zarządzającej, konstruktorów i technologów.

Ramy programowe*
I. MODUŁ: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

 • SZJ – Kontekst organizacji i przywództwo
 • Planowanie i wsparcie systemu zarządzania jakością
 • Działania operacyjne w systemie zarządzania jakością
 • Ocena efektów działania oraz doskonalenie SZJ

II. MODUŁ: ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 • Podstawy komunikacji i prezentacji
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koszty jakości

III. MODUŁ: INNE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie ryzykiem w oparciu o ISO 31000
 • ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy
 • ISO 27000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Interpretacja kluczowych wymagań IATF 16949:2016

IV. MODUŁ: METODY, NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
 • Wprowadzenie do LEAN Management i SIX Sigma
 • Metody statystyczne
 • Zarządzanie reklamacjami i niezgodnościami
 • FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków

V. MODUŁ: PROCES AUDITOWANIA I CERTYFIKACJI

 • Odpowiedzialność za produkt, certyfikacja wyrobów, akredytacja
 • Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
 • Seminarium

* Studia po patronatem TÜV NORD Polska. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jest niemieckim koncernem certyfikującym w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniającym ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków naukowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Praktycy prowadzący zajęcia uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu prawa europejskiego, współpracują jako audytorzy z różnymi jednostkami certyfikującymi SZJ i biorą udział w praktycznym przeprowadzaniu procesu oceny zgodności wyrobu.

Cena
1800 zł brutto za semestr.
„85% problemów z jakością jest skutkiem błędów w zarządzaniu”Edward Deming

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.