Stypendium socjalne

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Procedura:
1. Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne obowiązkowo składa wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załącznikami 1, 6, 7 i 8. Pozostałe dokumenty, na podstawie których ustalana jest sytuacja materialna rodziny studenta, wynikają z indywidualnej sytuacji rodziny.

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od marca 2019r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2018r. przez:
• studenta,
• małżonka studenta,
• dzieci będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Liczbę członków rodziny ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku.

3. Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa w § 12 ust. 4c Regulaminu:
1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnił jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 12 ust. 4b Regulaminu
lub
2) jeżeli spełnił łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie 930,35 zł)
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik 8).

4. Dziekan w uzasadnionych przypadkach (dochód na osobę w rodzinie jest poniżej minimum socjalnego) może żądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić te sytuację przy ocenie spełnienia kryterium trudnej sytuacji materialnej.

5. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa powyżej, student może być wezwany do złożenia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium socjalnego.

6. W przypadku studenta, który nie wykazał samodzielności finansowej, uwzględnia się także dochody uzyskane przez:
a) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, przy czym za opiekuna faktycznego uważa się osobę, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie,
b) dzieci będące na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych lub faktycznych: dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

7. Wykaz obowiązującej dokumentacji znajduje się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB w Gorzowie Wlkp. Wymagane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

UWAGA!
1. Wysokość górnego progu dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi w roku akad. 2018/2019 – 1051,70 zł na osobę.
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać wysokość: przychodu, dochodu brutto, należnego podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne i składek na ubezpieczenie społeczne.

TERMINY:
Studenci składają wnioski:

  • W semestrze zimowym: od 28 września do 20 października 2018 r.
  • W semestrze letnim: od 1 marca do 17 marca 2019 r.

MIEJSCE:
Dokumentację składa się w Kwesturze (pokój 4) lub w Dziekanacie (pokój 1).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Informacje ogólne oraz w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej

Informacja ogólna stypendium

Załącznik nr 1 – stypendium socjalne

Załącznik nr 2 – stypendium socjalne

Załącznik nr 6 – stypendium socjalne

Załącznik nr 7 – stypendium socjalne

Załącznik nr 8 – stypendium socjalne