Stypendium Rektora

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Zasady ogólne
1. Prawo ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów mają studenci począwszy od II roku studiów.
2. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta.
3. Stypendium przyznawane jest raz w roku w semestrze zimowym na cały rok akademicki.
4. Warunkiem złożenia wniosku i otrzymania stypendium jest przede wszystkim:
a) Uzyskanie wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim;
b) Złożenie w dziekanacie w określonym w Regulaminie Studiów terminie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów.
5.Wysokość średniej oraz rodzaj i sposób udokumentowania osiągnięć zostają określone przez Rektora z początkiem każdego roku akademickiego w porozumienie z Samorządem Studenckim.
6. Wniosek (załącznik nr 4 Regulaminu) wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć w terminie do 20 października 2018 r. w kwesturze lub dziekanacie.
7. Szczegółowe warunki określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej.

Oświadczenie_załącznik nr 1

Wniosek o stypendium Rektora – wersja PDF

Wniosek o stypendium Rektora – wersja DOC