Stypendia

Rekrutacja Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wnioski o stypendia w semestrze letnim 2017/2018
Przypominamy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (wraz z zaświadczeniem o dochodach za 2017 rok) należy złożyć w Kwesturze lub Dziekanacie WSB w terminie do dnia 15 marca 2018 r.

Studenci mają możliwość ubiegać się również o zapomogę. Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o stypendia w semestrze zimowym 2017/2018
Informujemy, że w semestrze zimowym 2016/2017 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Termin składania wniosków w semestrze zimowym: od 29 września do 22 października 2017 r.

Informacja ogólna o pomocy materialnej
Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone regulaminem, mają prawo ubiegać się o uzyskanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Z funduszu pomocy materialnej mogą być wypłacane następujące świadczenia pomocy materialnej:
a) stypendium socjalne,
b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
d) zapomogi.
O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

stypendium rektora dla najlepszych studentów,

stypendium socjalne,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

zapomoga.