Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.
Studentów obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni – łącznie 480 godzin lekcyjnych (czyli 360 godzin zegarowych = 9 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).
Praktyki zawodowe realizowane są w częściach – od trzeciego do szóstego semestru studiów.
Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki przewidzianej w programie studiów. Taką możliwość mają studenci, których aktualne obowiązki zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza lub obowiązki pracownicze w ramach stosunku pracy) pokrywają się z programem praktyki, przy czym staż pracy powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy.
Decyzję o zaliczeniu pracy zawodowej na poczet praktyki (lub jej skróceniu) podejmuje dziekan na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:

  • dziennik praktyk studenckich dla osób pracujących (wraz z wnioskiem o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki),
  • indeks z potwierdzeniem odbycia praktyki (w ramach zatrudnienia) na str. 82 (pieczątka firmowa wraz z podpisem przełożonego ze strony zakładu pracy).
  • Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji.
  • Zaliczenie praktyk zawodowych jest jednym z warunków zaliczenia całego toku studiów I stopnia.

Szczegółowe informacje na temat praktyk: Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.