Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Specjalność prowadzona wspólnie z Mazowiecką Uczelnią Medyczną w Warszawie

Cel
Celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Korzyści
Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę, jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.
Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

Dla kogo
Oferta studiów przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być również osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych należące do ich szeroko rozumianej kadry zarządzającej (np. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ordynatorzy/kierownicy oddziałów i ich zastępcy, pielęgniarki naczelne i oddziałowe oraz ich zastępcy, położne oddziałowe, etc.,) w tym także kadra zarządzająca podmiotów leczniczych.
Absolwenci mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000, Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

Ramy programowe
MODUŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE
 • Wybrane zagadnienie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego
 • Uwarunkowania prawne tworzenia, przekształcania i prowadzenia podmiotów leczniczych
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna. Rola i zadania administracji w systemie opieki zdrowotnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i etyka w służbie zdrowia. Prawa pacjenta

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Zarządzanie zmianami. Restrukturyzacja i prywatyzacja
 • Marketing usług medycznych
 • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Elementy zarządzania w sytuacji kryzysowej
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

MODUŁ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Podstawy controllingu, sprawozdawczości, audytowania

UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

 • Psychologiczne aspekty zarządzani. Zarządzanie konfliktem, negocjacje, stres i wypalenie zawodowe. Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat umiejętności menadżera – projekt

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>