Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM)

Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM)

  • Kurs na poziomie elementarnym (A1/A2)
  • Kurs na poziomie doskonalącym (A2/B1)

Kursy weekendowe (każdy po trzy weekendy).

Liczba godzin: po 70 godzin każdy kurs.

Koszt kursu: 1000 zł (Dofinansowanie do kursu ze środków PFRON -zwrot nawet do 80% kosztów)

Kursy zostaną zrealizowane w weekendy w terminie:
od 01.09.2019 r. do 06.12.2019 r.

ZAPISY
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: podyplomowe@wsb.gorzow.pl do dnia 30.04.2019 r.

LICZEBNOŚĆ GRUPY
15 – 20 osób (w przypadku zebrania się mniejszej liczby osób grupy mogą zostać połączone lub organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kursu).

WYMAGANIA WSTĘPNE
W przypadku kursu elementarnego nie ma wymagań wstępnych. Kandydaci na kurs doskonalący muszą legitymować się ukończeniem kursu elementarnego.

MIEJSCE SZKOLENIA
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25 (naprzeciwko wieżowca Stilonu).

ORGANIZATORZY

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
  • Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST
  • MIGAJ.EU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
W przypadku korzystania z dofinansowania Uczelnia pośredniczy w zawarciu umowy między uczestnikiem a PFRON. Wzór wniosku w załączniku.

Dofinansowanie przyznawane jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, który podpisze umowę z PFRONem po spełnieniu poniższych warunków oraz uzasadnieniu wniosku.
Wysokość dofinansowania może maksymalnie wynosić 20% przeciętnego wynagrodzenia ustalonego przez GUS za poprzedni kwartał (obecnie 851 zł).
Warunkiem przystąpienia do szkolenia i wnioskowania o dofinansowanie jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 200 zł na konto WSB: nr 69 8355 0009 0017 2752 2000 0001; Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku w terminie podanym dla każdej edycji szkolenia.
Uczelnia ma obowiązek zgłosić listę uczestników do PFRON oraz wystawić zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs.
Uczelnia po zakończeniu szkolenia wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę VAT lub rachunek wystawione imiennie na wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, co stanowić będzie podstawę do uzyskania dofinansowania.
Wnioskodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy między wysokością całkowitej opłaty za kurs a sumą wkładu własnego i dofinansowania uzyskanego przez PFRON w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

KONTAKT:
tel. 784 595 662, 95 733 66 68,
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl