Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Modernizacja budynku

Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt inwestycyjny pn. Modernizacja Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim (etap II).

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie II etapu modernizacji Budynku Głównego WSB w Gorzowie Wielkopolskim, zlokalizowanego w kompleksie pokoszarowym przy ul. Myśliborskiej 30.
Wartość prac modernizacyjnych oszacowano na kwotę niespełna 4 milionów złotych przy czym projekt uzyskał dofinansowanie w ramach listy indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Realizację projektu zaplanowano w okresie VII 2009-X 2010.
W ramach prac modernizacyjnych zostanie wykonana:

  • wymiana poszycia dachowego, modernizacja i wyposażenie strychu,
  • modernizacja i wyposażenie poddasza
  • termomodernizacja, nowa elewacja i budowa wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku,
  • modernizacja piwnicy i jej wyposażenie – stworzenie zaplecza techniczno-socjalnego budynku,

Dzięki realizacji projektu budynek główny w całości zostanie dostosowany do potrzeb edukacyjno-dydaktycznych WSB.

Realizacja projektu uzupełnia rozwój nowych kierunków studiów w Wyższej Szkole Biznesu.
Niemniej istotna będzie możliwość dalszego rozwoju aktywności uczelni w zakresie kształcenia podyplomowego oraz szkoleń tematycznych. Widoczna, nasilająca się potrzeba wsparcia kształcenia ustawicznego wymaga stworzenia niezbędnych podstaw infrastrukturalnych – ważną częścią odpowiedzi na tak postawiony cel jest realizacja projektu. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni otwiera jej możliwość wsparcia liczebnego i jakościowego kadry dydaktyczno-naukowej – i stworzenia komplementarnego systemu kształcenia niepublicznego dla oferty szkół publicznych. Z punktu widzenia Beneficjenta realizacja projektu podwyższa atrakcyjność uczelni dla obecnych i przyszłych pracowników naukowych. Jest to postulat ważny w perspektywie starań o uzyskanie możliwości nadawania kolejnych stopni naukowych: magistra i doktora (proces boloński). Wzmocnienie kadry naukowej jest szczególnie istotne z punktu widzenia długofalowego, zrównoważonego rozwoju gospodarki regionalnej, która wymaga intensyfikacji transferu wiedzy do przedsiębiorstw.
Ugruntowana, dobra pozycja WSB w środowisku gospodarczym ulegnie rozszerzeniu dzięki realizacji tego projektu. Ilościowy wzrost liczby pracowników naukowych wynikał będzie z liczby nowych kierunków studiów. Oczekiwane jest zatrudnienie ok. 15 pracowników dydaktycznych przy założeniu uruchomienia 2 nowych kierunków studiów. Poprawa dostępności do kształcenia wyższego w zakresie nauk społecznoekonomicznych pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Województwa Lubuskiego. Jest to postulat istotny o tyle, iż w północnej części regionu lubuskiego nie istniał dotychczas liczący się w kraju ośrodek naukowy. Niemniej ważne jest zmniejszenie regionalnego zróżnicowania rozwojowego, który dotychczas dyskryminowało subregion gorzowski. Realizacja projektu wpisuje się w cele priorytetu IV LRPO którym jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi. Cel ten obejmuje m.in. poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych. Projekt realizuje cel działania 4.2 LRPO jakim jest poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki, zapewniająca podniesienie jakości nauczania na każdym poziomie kształcenia oraz służąca rozwojowi instytucji nauki w województwie lubuskim.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

"Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego"

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki