Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej


Chcesz zostać inspektorem ochrony przeciwpożarowej?

Twoje uprawnienia w czerwcu stracą ważność?

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP z siedzibą w Świebodzinie zaprasza wszystkich chętnych na „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej”, którego celem jest przygotowanie uczestników do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz.U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1229 późn. zmianami/Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.25.10.2005 (Dz. U. Nr 215 z 2005 r., poz. 1823).

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Unii Europejskiej i Kodeksu Pracy, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny wykonywać osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.
Osoby, które odbyły szkolenie na podstawie innych przepisów, niż przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r.
(Dz. U. z 2005 r. nr 215, poz. 1823), chcące w dalszym ciągu wykonywać przedmiotowe czynności, są obowiązane ukończyć odpowiednie szkolenie, ponieważ po 23 czerwca 2010 r. ich uprawnienia utracą ważność.

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich, wymaganych przepisami, warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • osób, które w zakładach pracy zajmują się lub mają zajmować się sprawami ochrony przeciwpożarowej, a nie posiadają wymaganego wykształcenia pożarniczego,
 • osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę z zakresu:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowych zasad zabezpieczenia p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • obowiązków osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
 • zasad ewakuacji ludzi i mienia,
 • środków gaśniczych: rodzajów, właściwości i możliwości zastosowania,
 • przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów,
 • materiałów i konstrukcji budowlanych,
 • zasad przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony p.poż.,
 • urządzeń p.poż i gaśnic: zastosowania w obiektach budowlanych, zasad konserwacji i przeglądów.

Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętności z zakresu:

 • organizacji i prowadzenia szkoleń p.poż. dla pracowników,
 • prowadzenia dokumentacji przeciwpożarowej,
 • dobierania i rozmieszczania znaków bezpieczeństwa oraz gaśnic,
 • oceniania zagrożeń pożarowych na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym,
 • przygotowania i prowadzenia ewakuacji,
 • przygotowania budynku, obiektu budowlanego i terenu do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.

 Koszt szkolenia:

 • 1250,00 zł
 • 980,00 zł dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu na specjalnościach Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • 1 zdjęcie do akt
 • kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej - potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 • ksero dowodu osobistego

INFORMACJE I ZAPISY

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Myśliborska 30,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 66 68
mob. 604137651
k.szczesniak@wsb.gorzow.pl

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki